Jakie sobie stawiamy cele?

Łódzki Akcelerator Obywatelski jest to inicjatywa zorganizowana i prowadzona przez Okręg Łódzki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest:

• zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,

• zwiększenie aktywności obywateli,

• zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,

• zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,

• zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

• propagowanie wolontariatu,

• praktyczna nauka budowania projektów,

• zdobycie umiejętności wypełniania aplikacji finansowych,

• przygotowanie społeczności lokalnej do samodzielnej realizacji projektów,

• zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania,

• rozwój organizacji pozarządowych,

• zwiększenie współpracy lokalnych inicjatyw w sieci.

Jak chcemy to osiągnąć?

W celu nabycia przez społeczność lokalną powyższych umiejętności będą zorganizowane lokalne konkursy grantowe dla młodych organizacji pozarządowych, którym będzie udzielone wsparcie w postaci mikrodotacji, oraz lokalnych przedsięwzięć wykonywanych/podejmowanych i prowadzonych przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne, dla których Operator (Okręg Łódzki ZHR) umożliwi zrealizowanie projektu pod względem formalnym i finansowym.

W ramach realizacji lokalnych projektów będzie zorganizowana ścieżka wsparcia szkoleniowego zarówno w sferze merytorycznej jak i finansowej oraz w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami.

Kto może uzyskać nasze wsparcie?

W konkursach mogą wziąć udział te organizacje oraz grupy, które mają siedzibę i planują prowadzić działania na terenie województwa łódzkiego. O wsparcie mogą się ubiegać:

Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

Jakie wsparcie można uzyskać?

W wyniku przeprowadzonych konkursów będzie można uzyskać następujące formy dotacji:

* Minigrant do 500 zł na inicjatywę

* Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego

* Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W uzasadnionych przypadkach Komisja Oceniająca będzie mogła wyrazić zgodę na podniesienie wartości dofinansowania o 100%.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres działań możliwych do zrealizowania, na które uzyskasz wsparcie jest bardzo duży i obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Sfera zadań publicznych, o których mówi Ustawa, obejmuje zadania w zakresie

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; osób;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

Jakie jest procedura otrzymania wsparcia?

*zastanów się i zaplanuj co chcesz zrobić

* monitoruj naszą stronę internetową i czekaj na ogłoszenie konkursu

* przeczytaj uważnie Regulamin Konkursu * złóż w niosek za pośrednictwem strony internetowej www.witkac.pl

* Twój wniosek musi przejść pozytywną ocenę formalną

* Komisja Konkursowa oceni Twój wniosek pod względem merytorycznym w skali punktowej

* ze względu na wynik oceny merytorycznej zostanie stworzona lista rankingowa, jeżeli Twój wniosek był dobry i miałeś ciekawy pomysł uplasujesz się na czele tej listy i otrzymasz wsparcie

* weźmiesz udział w szkoleniu jak poprawnie zrealizować i rozliczyć wniosek

* podpiszesz umowę

* zrealizujesz projekt wykorzystując otrzymane od nas środki finansowe

* napiszesz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykonanych działań

Na każdym etapie możesz liczyć na wsparcie Biura Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego, oraz animatorów przydzielonych do każdego finansowanego projektu.

Wielu przed Tobą już to zrobiło i robi dalej.

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami