• Home
  • Konkurs 2018 – 1

Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„Rozwój i wzmacnianie lokalnych wspólnot z terenu województwa łódzkiego poprzez wsparcie młodych organizacji pozarządowych i lokalnych przedsięwzięć wykonywanych przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne (Konkurs 2018 -1)”

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
  • zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
  • zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kwota przeznaczona na dotacje: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł)

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki od: 1 000,00 zł do 5 000,00 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej realizującej działanie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły w regulaminie konkursu.

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Nabór trwa od 13 sierpnia 2018 roku, do 31 sierpnia 2018 roku. (w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)

Projekty mogą być realizowane w okresie od 14 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. (szczegóły w regulaminie)

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków na stronie www.witkac.pl

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie AKCELERATORA: www.lao.org.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR)
+48 502 263 115
e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich